Schrijf je NU in.

Vind de leukste singles werkzaam in Casino Hotel Restaurant Café Discotheek Kantine Catering Casino Beveiliging Club Theater Bioscoop Etc.. Etc.. Andere singels werkzaam in bijv. de zorg, bij de politie, brandweer etc. zijn ook welkom.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

HorecaDating

 

 

Januari 2020

Hoofdstuk 1: Algemeen

Artikel 1: Algemeen

1.1       HorecaDating is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52470121. Het btw-nummer is …. .

1.2       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van HorecaDating.

1.3       HorecaDating een datingservice die voor leden toegankelijk is via het Internet. Door lid te worden van HorecaDating accepteert u de algemene voorwaarden van HorecaDating en gaat u een wettelijke overeenkomst aan met HorecaDating. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden is registratie niet mogelijk.

Artikel 2: Registratie en toegang

2.1       Om lid te worden van HorecaDating moet u tenminste 18 jaar zijn en alle verplichte velden van de registratieformulieren invullen.

2.2       Het lidmaatschap van HorecaDating is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3       HorecaDating behoudt zich het recht voor leden zonder opgave van redenen te weigeren, wat de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.

2.4       HorecaDating behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3: Het gebruik van de diensten van HorecaDating

3.1       Het is leden niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is leden bijvoorbeeld verboden om:

-           bedreigende taal te gebruiken naar andere leden of naar HorecaDating;

-           teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

-           direct of indirect verzoeken tot en/of uitingen van contactgegevens, zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mailadressen of andere persoonlijk herleidbare informatie, in communicatie naar andere leden en/of het profiel te vermelden;

-           foto’s van seksuele aard, jeugdfoto’s, groepsfoto’s, foto’s van dieren of foto’s van andere mensen dan zichzelf te plaatsen;

-           een profiel te gebruiken als blog, column of daarop anderszins teksten of afbeeldingen te plaatsen die niet direct of indirect gericht zijn op het vinden van een partner;

-           de gegevens van andere leden te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het versturen van spam en kettingbrieven.

3.2       Het is leden ook niet toegestaan om:

-           onwaarheden in het profiel te vermelden;

-           uitlatingen te doen over het soort of de duur van het lidmaatschap in communicatie naar andere leden en/of het profiel;

-           uitlatingen te doen over de status van het lidmaatschap in communicatie naar andere leden en/of het profiel;

-           gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;

-           meerdere profielen per persoon in te vullen;

-           commerciële informatie te verspreiden in communicatie naar andere leden en/of op het profiel te vermelden;

-           schade of hinder aan andere leden of de HorecaDating toe te brengen;

-           racistische of aanstootgevende uitingen te doen in communicatie naar andere leden en/of op het profiel te vermelden;

-           informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van het betreffende lid;

-           zich als stel in te schrijven;

-           een valse identiteit aan te nemen c.q. zich voor te doen als een ander.

3.3       Het lid accepteert dat HorecaDating, als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem/haar aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 3.1 en 3.2.

Artikel 4: Beschikbaarheid website/app

4.1       HorecaDating spant zich in om de dienstverlening aan leden zonder storingen te laten verlopen. HorecaDating kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.

4.2       Als er onderhoud aan de website of app wordt verricht dan zal HorecaDating dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

Artikel 5: Klachten

5.1       Als HorecaDating een klacht ontvangt over een lid, onderzoeken wij deze klacht en nemen wij zonodig gepaste maatregelen. HorecaDating spant zich in om profielen van leden die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere leden te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.

5.2       HorecaDating spant zich in om leden te wijzen op mogelijke misleiding door leden op de website/app.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1       Het gebruik van diensten van HorecaDating is geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte match. Wanneer de beoogde resultaten tegenvallen kan HorecaDating daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

6.2       HorecaDating is niet aansprakelijkheid ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van de inschrijving van een lid.

6.3       HorecaDating kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die u herkennen of enig ander uit het contact tussen leden voortvloeiend ongemak.

6.4       HorecaDating is niet aansprakelijk voor onjuiste verklaringen die door leden zijn gedaan. HorecaDating is niet aansprakelijkheid voor ontmoetingen op de website van HorecaDating tussen leden en voor ontmoetingen tussen leden en/of niet-leden als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten.

6.5       HorecaDating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van door uzelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site.

6.6       Ieder lid dat is ingeschreven heeft logingegevens inclusief wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. HorecaDating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van logingegevens door een lid.

6.7       Het lid vrijwaart HorecaDating van alle aansprakelijkheden van derden wiens intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden door het plaatsen van content door dat lid of met diens account.

6.8       Het lid is als enige aansprakelijk wanneer zijn/haar aanmeldingsgegevens /inloggegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Het lid vrijwaart HorecaDating tegen elke vordering van deze aard. Aangezien HorecaDating slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is HorecaDating bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt. Als het lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient HorecaDating onmiddellijk te worden geïnformeerd.

Artikel 7: Overmacht en storingen

7.1       Ingeval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie- infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet van HorecaDating kan worden gevergd, zal de uitvoering van de opdracht worden opgeschort, of de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

7.2       Onder overmacht wordt ook verstaan tekortkomingen door partijen van wie HorecaDating bij de verlening van de diensten afhankelijk is, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur.

 

Artikel 8: Betaling en incasso

8.1       Betaling dient plaats te vinden via automatische overschrijving of -incasso. Het lid heeft hiertoe, tot wederopzegging, aan HorecaDating een rechtsgeldige doorlopende machtiging om gerelateerde bedragen periodiek af te schrijven afgegeven.

8.2       Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van vorderingen - met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag - komen voor rekening van het lid.

8.3       Het is niet mogelijk om restitutie te krijgen van verschuldigde betalingen. Onder meer in de volgende gevallen zijn lidmaatschapsgelden niet terugvorderbaar: wanneer u uw lidmaatschap opzegt binnen de overeenkomstige termijn of wanneer u een partner hebt gevonden, waardoor verdere continuering van HorecaDating niet meer gewenst is. Wanneer HorecaDating niet, of niet volledig, beschikbaar is en/of wanneer uw lidmaatschap onder omstandigheden genoemd in deze gebruiksvoorwaarden door HorecaDating is of wordt beëindigd.

Artikel 9: Opzegging en ontbinden

9.1       Een betaald lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode. Na afloop van deze periode wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.

9.2       Op verzoek van een lid deactiveert HorecaDating zo spoedig mogelijk het profiel het betreffend lid.

9.3       Als een lid handelt in strijd met het gestelde in artikel 3.1 of 3.2 kan HorecaDating het lidmaatschap van het lid opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. HorecaDating stelt het lid op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.

9.4       Het lid heeft 14 dagen na het aangaan van het lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht. Daarvoor dient het herroepingsformulier dat op de website staat gebruikt te worden.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

10.1     Het is niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HorecaDating materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site te bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto's, profielen van leden, artikelen, adviezen en overige inhoud van onze website.

10.2     De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, tekst op de website(s) van HorecaDating zijn het intellectuele eigendom van HorecaDating en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van HorecaDating.

10.3     De gebruiksrechten die door HorecaDating aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij HorecaDating.

10.4     Het is leden in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina's van HorecaDating en de computercodes of elementen waaruit de diensten en de HorecaDating zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

Artikel 11: Wijziging van deze algemene voorwaarden

11.1     HorecaDating behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

11.2     Wijzigingen gelden ook ten opzichte van eerder gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan de opdrachtgever.

11.3     Als een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen HorecaDating en de opdrachtgever ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als (rechtens) mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en/of algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

12.1     Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen de opdrachtgever en HorecaDating is onderworpen aan het Nederlands recht.

12.2     Alle geschillen zullen eerst onderling worden opgelost. Als partijen er niet onderling uitkomen, dan zullen partijen het geschil via mediation proberen op te lossen. De mediator wordt in gezamenlijk overleg gekozen. Mocht dit niet het gewenste effect hebben, dan wordt het geschil beslecht door de rechter in Almere.

Voor ons privacy statement klik hier